top of page

PRIVACY VERKLARING STERK UMMELEN ADVOCATEN

Sterk Ummelen advocaten gaat uitermate zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en staat er voor in dat uw privacy(rechten) gewaarborgd zijn en blijven geheel overeenkomstig de geldende privacy wetgeving.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Sterk Ummelen Advocaten persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij voornamelijk, doch niet uitsluitend   aan:

 

 • Cliënten van Sterk Ummelen;

 • Personen die (in)direct betrokken zijn bij procedures, onderhandelingen en/of transacties waarbij Sterk Ummelen als advocaat optreedt;

 • Leveranciers;

 • Bezoekers website www.Sterk Ummelen.nl;

 • Ontvangers van mailingen en/of brochures van Sterk Ummelen;

 • (rechts)personen betrokken bij faillissementen van (de curatoren van) Sterk Ummelen;

 • Medewerkers, tussenpersonen en/of relaties van bovenstaande betrokkenen

 

Communicatie

Sterk Ummelen advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om haar diensten te kunnen aanbieden, de dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen (blijven) communiceren. De persoonsgegevens zijn door u zelf verstrekt, verkregen via bezoek aan onze website en/of uit openbare online bronnen zoals kadaster, handelsregister bedrijvenwebsites en/of social media (Facebook, Linkedin etc.) en/of op andere wijze, zoals bijvoorbeeld bij de behandeling van zaken. 

 

Sterk Ummelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden, waaronder en niet limitatief:

 

 • Verlenen van juridische diensten, waaronder advisering en het voeren van gerechtelijke procedures;

 • Innen van declaraties;

 • Communicatie;

 • Voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;

 • Marketing activiteiten (mailing etc.);

 • Administratie 

 

De Privacy Officer van Sterk Ummelen Advocaten is mr Walter Sterk.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke

Sterk Ummelen Advocaten is een maatschap naar burgerlijk recht, ingeschreven in het handelsregister. Sterk Ummelen Advocaten houdt kantoor aan de Vlotstraat 2 te 6417 CB Heerlen. Omdat wij persoonsgegevens ontvangen en verwerkenzijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Voor het stellen van aanvullende vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken kunnen betrokkenen contact opnemen met onze Privacy Officer, mr Walter Sterk.

 

Welke Persoonsgegevens verwerkt Sterk Ummelen Advocaten

Sterk Ummelen Advocaten verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende soorten doeleinden. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd. Daarbij kan worden gedacht aan naam, (IP)adres, geboortedatum, bankrekeningnummer, ID-kaart, BSN-nummer alsmede gegevens en/of info een persoon betreffende waarover een curator van Sterk Ummelen komt te beschikken bij de afwikkeling van faillissementen.  

 

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Sterk Ummelen verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 

 • Ter uitvoering va een wettelijke plicht;

 • In verband met de uitvoering van een overeenkomst (juridische dienstverlening);

 • Na verkregen toestemming van betrokkene(n);

 • In het kader van een gerechtvaardigd belang van Sterk Ummelen advocaten.

  

Delen persoonsgegevens met derden

Bij de uitvoeren van juridische dienstverlening worden verschillende soorten persoonsgegevens verwerkt waarover Sterk Ummelen de beschikking krijgt. Sterk Ummelen deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van hiervoor omschreven doeleinden. Te denken valt bijvoorbeeld aan deskundigen in het kader van te verrichten deskundigenonderzoek), derden die van belang zijn voor de te verrichten juridische diensten, zoals wederpartijen, gerechtelijke instanties, arbiters, advocaten, getuigen (in kader van bewijsvoering/verhoren), overheidsinstellingen, ICT leveranciers, accountant, notaris etc.

Sterk Ummelen kan daarnaast persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij sluit Sterk Ummelen advocaten een verwerkersovereenkomst waardoor die derde eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De ingeschakelde derde partijen zijn vervolgens voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Sterk Ummelen is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Ster Ummelen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Sterk Ummelen toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Indien Sterk Ummelen gebruik gaat maken van de diensten van een IT-leverancier - derde partij – wordt in het kader van de persoonsgegevensbescherming met de derde een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken worden vastgelegd over voldoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Sterk Ummelen Advocaten voldoet bij het bewaren van persoonsgegevens aan de geldende wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dit zal van geval tot geval kunnen verschillen. 

 

Acquisitie en direct marketing

Verwerking van persoonsgegevens in verband met gerichte marketingactiviteiten door Sterk Ummelen is gebaseerd op de wettelijke grondslag van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

 

Werknemers

Uiteraard verwerkt Sterk Ummelen Advocaten ook persoonsgegevens van eigen werknemers. Deze vorm van verwerking is gebaseerd op de contractuele (arbeids)relatie en op de wettelijke verplichting die op werkgevers rust.

 

Social media

Sterk Ummelen Advocaten is actief op social media (Linkedin en Facebook). Er bestaat de mogelijkheid dat wij via die platforms persoonsgegevens van derden verwerken. Gebruik van deze media platforms is voor eigen risico.

 

Gegevens buiten de EU

Het valt niet uit te sluiten dat Sterk Ummelen advocaten bij de uitvoering van de juridische dienstverlening persoonsgegevens moeten doorgeven aan een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Sterk Ummelen er op toe dat doorgifte van de persoonsgegevens in overeenstemming is met Verordening.

 

Uw privacy rechten

Betrokkene kan Sterk Ummelen advocaten te allen tijde verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te (laten) corrigeren, verwijderen (ook na eerder gegeven toestemming), aan te vullen en/of af te schermen in het geval de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht de gegevens die wij van u in bezit hebben op te vragen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij het indienen van een verzoek c.q. bezwaar dient u zich te identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs. Binnen – in beginsel - 4 weken na ontvangst van uw verzoek of bezwaar wordt u nader door ons bericht. Het valt niet uit te sluiten dat wij binnen de gestelde termijn van in beginsel 4 weken nog niet inhoudelijk kunnen reageren op het verzoek. Sterk Ummelen Advocaten zal in dat geval aangeven waarom er meer tijd nodig is om te reageren op het verzoek en binnen welke aanvullende termijn zal worden gereageerd.

 

Bij de beantwoording van het verzoek zal Sterk Ummelen Advocaten in beginsel inzage geven in de verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard en wat de overige rechten zijn die de betrokkene heeft. Denkbaar is dat Sterk Ummelen Advocaten persoonsgegevens heeft ontvangen, die onder de op advocaten rustende geheimhoudingsverplichting vallen. In die omstandigheden kunnen wij geen of slechts zeer beperkte informatie geven over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

 

Uitoefening rechten

De betrokkene die één of meerdere van de hiervoor genoemde rechten wil uitoefenen dient zich te wenden tot onze Privacy Officer, mr Walter Sterk.

 

Cookies

De website van Sterk Ummelen advocaten – www. sterk-ummelen.nl - maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren en optimale gebruikerservaring te bieden. Bezoekt u onze website, dan wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website op uw pc, tablet of smartphone wordt geplaatst. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Daarnaast kan Sterk Ummelen gebruik maken van zogenaamde analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maakt Sterk Ummelen advocaten gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Sterk Ummelen advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

Klachtenregeling

Een klacht kan te allen tijde worden aangekaart bij uw advocaat. Deze zal er alles aan doen om tot een bevredigende oplossing te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht en ook de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen Privacy Statement 

Deze privacy Verklaring is opgesteld in overeenstemming met de AVG. Sterk Ummelen Advocaten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring periodiek aan te passen of te wijzigen.

Printversie Privacyverklaring Sterk-Ummelen

Cookies
bottom of page