top of page
  • Ralph Ummelen

Boetebeding cumuleert niet, toch beperkt!Het Gerechtshof Amsterdam heeft in zijn arrest van 17 december 2019 bepaald dat het boetebeding in ROZ-modellen betreffende winkel- en kantoorruimte niet cumuleert. Het Gerechtshof komt dus terug op zijn arrest van 8 december 2015 waarin het Gerechtshof oordeelde dat het beding wel cumuleerde. Daarbij sluit het Gerechtshof Amsterdam (alsnog) aan bij de uitleg die ook het Hof Arnhem-Leeuwarden in 2018 aan het boetebeding gaf. Nu de boete dus niet cumuleert verbeurt huurder voor iedere te late betaling slechts maximaal één maal de boete.

Het Gerechtshof heeft de onredelijkheid van cumulatie ingezien nu deze onder omstandigheden tot een onredelijk boetebedrag kan leiden die de huurachterstand zelfs aanzienlijk kan overstijgen. Dat is volgens het Gerechtshof niet juist en daarom prevaleert de meest gunstige uitleg van het beding voor huurder(s).

Het voorgaande betekent overigens niet dat het onmogelijk wordt om een cumulerende boete overeen te komen. Als verhuurder kunt u rechtsgeldig overeenkomen dat de boete cumuleert, maar dan zal daartoe een separate bepaling in de huurovereenkomst zelf moeten worden opgenomen en dus niet in de algemene bepalingen die op de huurovereenkomst van toepassing zijn.


Lees ook mijn eerdere artikel van 17 januari 2020 waarin een voorbeeld van cumulatie en een voorbeeld van de beperkte uitleg wordt gegeven.

Bent u voornemens een (nieuw) huurcontract te sluiten? Is er sprake van huurachterstand? Wordt aanspraak gemaakt op boete? Neem dan vrijblijvend contact op!


bottom of page